Kraštotyra ir leidyba


Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas.
D. 2: Bibliografinė medžiaga (1889-2017)Anykščių kraštotyrininkai: biobibliografinis žodynas. D. 2: Bibliografinė medžiaga (1889-2017) / Vilniaus universitetas, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija; [sudarytojai Audronė Berezauskienė, Osvaldas Janonis (sudarytojas-redaktorius), Ligita Matulienė, Birutė Venteraitienė]. – 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). – 471, [1] p. + 1 elektron. opt. diskas. - Tiražas 200 egz.. - ISBN 978-609-420-615-3

908(474.5)(092)(01)


Tai biobibliografinio žodyno „Anykščių kraštotyrininkai“ antroji dalis. Pirmoje dalyje – biografijos, antroje dalyje – bibliografinė medžiaga. Biobibliografinio žodyno antrojoje knygoje aprašyti kraštotyrininkų nepublikuoti darbai, jų kraštotyrinio turinio knygos ir straipsniai, nurodyta literatūra apie kraštotyrininkus, pateikti jų biografijų papildymai.

Leidinys sudarytas naudojantis Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, straipsnių duomenų bazėmis, elektroniniais bibliotekų katalogais, valstybinėmis bibliografijos rodyklėmis, kitais bibliografijos leidiniais. Pagrindinis bibliografinės paieškos šaltinis buvo Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus kraštotyros kartoteka, kurioje sukaupta daugiau kaip 700 000 bibliografinių aprašų. Knygos sudarytojams de visu ( lot., remiantis tuo, kas paties matyta; kaip pats matęs) peržiūrėjo Anykščių rajono laikraščius ir kitus periodinius bei tęstinius leidinius, enciklopedinius leidinius, įvairius rinkinius. Žinių apie pirmuosius rajono kraštotyrininkus ieškojo ir elektroninėse bibliotekose.

Bibliotekiniais terminais tariant – personaliniuose lizduose (atskiruose skyreliuose) aprašyti nepublikuoti kraštotyros darbai (nurodant jų saugojimo vietą), knygos (autorinės, parengtos ir sudarytos), straipsniai rinkiniuose ir periodinėje spaudoje. Publikacijos internete neaprašytos. Kadangi tarp kraštotyrininkų yra labai produktyvių rašytojų, žurnalistų, mokslininkų, bibliografinę publikacijų atranką teko diferencijuoti: žodyne aprašytos tik tos spausdintinės publikacijos, kurios savo turiniu susijusios su Anykščių kraštu. Jeigu yra išleista personalinė bibliografijos rodyklė apie kraštotyrininką, tai šioje knygoje pateikiami tik jos papildymai.

Aprašant straipsnius apie kraštotyrininkus, siekta išsamumo, tačiau vengta nurodyti publikacijas, kuriose kraštotyrininkai paminėti epizodiškai. Bibliografiniai aprašai sudaryti pagal ISBD (Tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo) jungtinės laidos (Vilnius, 2013) reikalavimus. Šalia bibliografinio aprašo įrašuose yra pateiktos ir trumpos anotacijos.

Išleista antros dalies kompaktinė plokštelė – spausdintinės knygos priedas, skirtas bibliografinei paieškai pagreitinti. Paiešką joje galima atlikti pagal bet kokio žodžio (nebūtinai vietovardžio) šaknį (Ctrl+F).

Viena iš knygos sudarytojų
Audronė BEREZAUSKIENĖ

Skaityti knygą  (.pdf 2340 KB)
Anykščių kraštotyrininkai: biobibliografinis žodynas / Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija; [sudarytojai Audronė Berezauskienė, Osvaldas Janonis]; [parengė Audronė Berezauskienė, Tautvydas Kontrimavičius, Ligita Matulienė]; [mokslinis redaktorius Romualdas Vytautas Rimša]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2016- .ISBN 978-609-420-522-4

D. 1, Biografijos. – 2016. – 308 p.: portr. – Santr. angl., rus., pranc. – Kn. taip pat:
Anykščių kraštotyrininkų veiklos apžvalga / Audronė Berezauskienė, p. 11-23. –ISBN 978-609-420-523-1


Knygoje surinktos žinios apie daugiau kaip 259 Anykščių kraštotyrininkus. Leidinyje aprašomi kraštiečiai anykštėnai, tyrinėję gimtąjį kraštą ar kitas Lietuvos vietoves, gimusieji ir gyvenusieji kitur, bet tyrinėję ir Anykščių kraštą, bei šiuo metu Anykščių krašte gyvenantys ir čia dirbantys kraštotyrininkai. Vienas iš svarbiausių leidinio tikslų – per autentiškas Anykščių kraštotyrininkų patirtis atskleisti ir paliudyti šiuolaikinės kraštotyros veiklos įvairovę ir jos galimybes.

Leidinys skirtas žingeidiems istorikams, pedagogams ir kraštotyrininkams, taip pat studentams, moksleiviams ir toms Lietuvos bendruomenėms, kurios, kaip ir anykštėnai, domisi savojo krašto savastimi, jo žmonėmis ir jų darbais, siekia praturtinti savo veiklą naujomis kryptimis.

 

Bitvinskas, Linas

Vaikiškas parkas : [eilėraščiai] / Linas Bitvinskas ; [iliustratorė Justina Sinickienė]. - Anykščiai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). - 62, [2] p. : iliustr.; 24 cm.
Kn. taip pat: Pirmas pasivaikščiojimas parke dviese / Audronė Berezauskienė, p. 61-62. - Tiražas 500 egz. ISBN 978-609-420-463-0


Pirmoji poezijos kūrėjo, žurnalisto Lino Bitvinsko knyga „Vaikiškas parkas“ yra skirta vaikams ir jų tėveliams. Knygoje surinkti eilėraščiai, kurie per keletą metų autoriui gimė Anykščiuose. L. Bitvinsko knyga vaikams „Vaikiškas parkas“ perteikia kitokį supratimą apie vaiko pasaulį. Autorius ne aprašinėja išorinius dalykus, tačiau stengiasi perteikti vaiko būseną, kurią suponuoja regimasis pasaulis. Todėl svarbiausia yra ne tai, kas matoma, o kas jaučiama. Išskirtinis šio autoriaus poezijos vaikams bruožas – lengvumas ir skambumas. Vaikiškas pasaulis jo kūriniuose valiūkiškas, kibirkščiuojantis energija ir gaivališkumu, kuriuo pasižymi vaikai, dar neišmokyti visuomenės, kaip ir ką daryti. Kitaip sakant, skaitant L. Bitvinsko eiles, galima pasidžiaugti ta laisve, kurią turi tik vaikai.

Sukurti gražią, menišką, profesionaliai apipavidalintą knygą eilių autoriui padėjo dailininkė Justina Sinickienė. Tai pirmoji šios dailininkės iliustruota knyga.

Poezijos knyga „Vaikiškas parkas“ – dviejų anykštėnų kūrėjų debiutas.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos leidybos projektą parėmė Anykščių rajono savivaldybė. Knyga 500 egzempliorių tiražu išleista Vilniuje, UAB „Petro ofsetas“.
 
250


Trečioji „Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga“


2014 m. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus darbuotojos įgyvendino leidybos projektą – išleido kraštiečio, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nario, Vilniaus universiteto afil. prof. Osvaldo Janonio sudarytą leidinį „Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga. Kn. 3.“. Daugiau kaip 500 puslapių leidinį spausdino UAB „Petro ofsetas“. Knygą redagavo Vituolis Joneliūnas, finansiškai knygos išleidimą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Anykščių rajono savivaldybė. Projekto vadovė – Kraštotyros ir leidybos skyriaus vyr. bibliotekininkė Skaivė Meškauskienė.

2012 m. išleistos dvi Anykščių krašto tyrėjo parankinės knygos. Pirmoji Anykščių krašto tyrėjo parankinės knygos dalis apima 1795–1918 m. – Anykščių kraštas Rusijos imperijos sudėtyje ir Pirmojo pasaulinio karo metais. Antroje knygoje – sudėta Vardų rodyklė.

2014 m. išleista trečioji knyga aprėpia tarpukarį ir okupacijų laikotarpį. Laikotarpių ribose pateikiami dalykiniai archyvinių dokumentų sąrašai ir skyriai „Faktai ir skaičiai“. Pasak knygos sudarytojo, dalykines rubrikas knygoje padiktavo surastų archyvinių dokumentų turinys. Šiai daliai medžiagos buvo ieškoma Lietuvos centriniame valstybės, Lietuvos ypatingajame ir Utenos bei Panevėžio apskričių archyvuose. Pagrindinis paieškos šaltinis buvo jų elektroniniai katalogai. Leidinyje pristatomas prof. O. Janonio sutvarkytas Anykščių Aleksandro Neviškio cerkvės archyvas. Dalį bylų apyrašų sudarytojui teko peržiūrėti de visu pačiuose archyvuose. Bibliografiniame bylų apraše nurodomi įprasti elementai: bylos antraštė, chronologinė aprėptis, saugojimo vieta, fondo, apyrašo ir bylos numeriai. Trečioje parankinėje knygoje papildomai nurodyti ir fondų pavadinimai. Tai padės skaitytojui pačiam atlikti išsamesnę jį dominančių archyvinių dokumentų paiešką. Skyreliuose „Faktai ir skaičiai“ pateikiamas gyventojų skaičius 1923 metais, kaimų ir dvarų pavadinimų pakeitimai 1921–1940 metais, sovietmečio administraciniai subjektai. Knygos gale pateikti pirmosios knygos papildymai ir pataisymai, atskleistas de visu peržiūrėtų archyvinių dokumentų turinys.

Visų trijų parankinių knygų autorius primena knygos skaitytojams, kad knygose aprašyta tik dalis archyvinių dokumentų, jų išsamesnę paiešką teks atlikti patiems tyrėjams. 

  

 Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga / Vilniaus universitetas, Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka, Kauno anykštėnų draugija, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija ; sudarė Osvaldas Janonis. - Anykščiai [i.e. Vilnius : Petro ofsetas], 2012-. – 1-2 kn. ; 27 cm. - ISBN 978-609-420-253-7

 

 


2012 m. Kraštotyros ir leidybos skyriaus vyr. bibliotekininkės Skaivė Meškauskienė ir Ligita Matulienė parengė ir įgyvendino leidybos projektą: „Leidinio „Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga leidyba“. Finansinė parama projektui įgyvendinti gauta iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo – 8000 Lt ir iš Anykščių rajono savivaldybės – 2000 Lt. Knyga, kurią parengė kraštietis profesorius Osvaldas Janonis, išleista leidykloje-spaustuvėje UAB „Petro ofsetas“. Leidinio rengėjas parengė tris knygas. Išleistos leidinio „Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga“ pirma ir antra knygos dviejų šimtų egzempliorių tiražu.

Kiekviena mokslininko ir kraštotyrininko sumanytos trilogijos knyga skiriama tam tikram Anykščių krašto istorijos laikotarpiui. Pirmoje knygoje „Anykščių kraštas Rusijos imperijos sudėtyje (1795–1914 m.) ir Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918 m.)“, antroje knygoje pateikiama Vardų rodyklė, į kurią pateko asmenvardžiai, vietovardžiai ir kolektyvai, paminėti pirmosios knygos pirmosios dalies archyvinių dokumentų bibliografiniuose aprašuose ir anotacijose bei antrosios dalies sąrašuose ir lentelėse. Trečioji knyga, kurią planuojama išleisti 2013 m., apima tarpukarį, okupacijų laikotarpį bei dvi vardų rodykles. Knygos rengėjas peržiūrėjo Kauno apskrities archyve saugomus istorijos šaltinius, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo, Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių ir Vilniaus universiteto bibliotekų katalogus, carinės Rusijos žinyninius leidinius. Skaitytojai ras archyvinių dokumentų dalykinį sąrašą ir faktografinę medžiagą. Aprašyta 2160 dokumentų. Knygoje pateikiama gausybė įvairios faktografinės medžiagos: statistinių duomenų, žinių apie draugijas, kunigus, vienuolynus, mokesčius, mokyklas, viršaičius, raštininkus, seniūnus, pašto ir telegrafo skyrius, medicinos darbuotojus ir panašiai.

Prof. O. Janonio parengtose knygose išspausdinta mažai kam žinoma ir sunkiai prieinama archyvine medžiaga galės naudotis kiekvienas skaitytojas. Knyga reikšminga ne tik Anykščių krašto, bet ir visos Lietuvos istorijai, kultūrai.

 


 

Knyga Anykščių dvasios saugotojai

 

 

 

 

Anykščių dvasios saugotojai / Sudarytoja Audronė Berezauskienė. Anykščiai, Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka, 2010. 184 p., iliustr.

 

 

Aykščių krašto šviesuoliai – rašytojai, publicistai, žurnalistai, pirmieji Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatai, Anykščių rajono garbės piliečiai – Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis atšventė savo 70 metų jubiliejus. Ta proga apie šio krašto kūrėjus išleidome naują knygą.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje kaupiama medžiaga apie Anykščių kraštui nusipelniusių žmonių gyvenimą ir veiklą. Bibliotekoje saugomi M. Telksnytei ir V. Račkaičiui rašytų žymių rašytojų, poetų, kultūros ir visuomenės veikėjų laiškai, recenzijos, straipsniai apie juos, nuotraukos ir kiti dokumentai, atspindintys šių kūrėjų darbų svarbą ir nuopelnus Anykščių kraštui. Medžiaga, išspausdinta knygoje „Anykščių dvasios saugotojai“, leis platesniam skaitytojų ratui susipažinti su Anykščiuose gyvenančių M. ir V. Račkaičių darbais, jų kūryba bei visuomenine veikla. Tikime, kad ateityje šie autoriai dar atliks daug Anykščių kraštą garsinančių darbų, bet tai, kas jau padaryta, turi būti žinoma jau šiandien.

Knygoje spausdinami straipsniai apie M. ir V. Račkaičių gyvenimą bei kūrybą, nuotraukos iš Anykščių viešosios bibliotekos fotonuotraukų archyvo bei autorių asmeninio albumo, M. Telksnytės ir V. Račkaičio kūrybos bibliografija.


Knyga Surdegis 1510-1940

 

 

Janonis, Osvaldas Surdegis 1510-1940 metais / Osvaldas Janonis ; Vilniaus universitetas, Anykščių rajono savivaldybės S. ir L. Didžiulių viešoji biblioteka. - Anykščiai [i.e. Utena] : Utenos spaustuvė, 2010 (Utena : Utenos sp.). - 289, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 16 x 17 cm
Kn. taip pat: Giesmė-malda (akatistas) Surdegio Dievo Motinos ikonai (rus.): p. 242-254. - Bibliogr.: p. 159-194 (326 pavad.). - Vardų r-klė: p. 195-241. - Tiražas [500] egz.
ISBN 978-9955-35-075-0

 

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka bendradarbiaudama su Vilniaus universitetu 2010 m. išleido profesoriaus Osvaldo Janonio knygą „Surdegis 1510–1940 metais“.

Knygoje skaitytojai sužinos, kas išgarsino Surdegio miestelio vardą pasaulyje, kokie įžymūs žmonės iš ten kilę, daug žinių iš miestelio kultūros ir švietimo istorijos. Kraštotyros leidinyje pateikiamas daugiau negu tris šimtus įrašų turintis bibliografinis sąrašas ir giesmė – malda (akatistas), garbinanti Surdegio Dievos Motinos ikoną.

Domėtis Surdegio krašto istorija Osvaldas pradėjo dar vaikystėje, kada mama, dirbdama bibliotekoje užrašinėjo vietinių žmonių prisiminimus, kaupė kraštotyros medžiagą, rinko miestelio istoriją. Tačiau ypatingai susidomėjo Surdegio praeitimi tuomet, kai tekomokytis Maskvoje ir buvo galimybė žymiausiose bibliotekose pavartyti senus, retus leidinius. Kokią tik knygą apie stačiatikius bepaimdavo, vis užtikdavo Surdegio pavadinimą. Surdegis įvairiuose žinynuose, enciklopediniuose leidiniuose buvo minimas neatsitiktinai. Čia veikė vienuolynas, į kurį iš visos Rusijos buvo tremiami kuo nors prasikaltę dvasininkai, pasimelsti į Surdegio cerkvę per atlaidus suvažiuodavo stačiatikiai iš Rusijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitų vietovių, čia atvykdavo gubernatoriai, ministrai. Surdegis garsėjo stebuklingu šventu paveikslu. Autorius surado ir keletą žymių Rusijos dailininkų graviūrų, kuriuose įamžintas 19 a. Surdegis. Skirtinguose šaltiniuose pavyko surasti skirtingas vienuolyno Surdegyje įkūrimo datas. Tačiau, detaliau patyrinėjęs archyvinius dokumentus, knygos rengėjas nustatė, kad tikrieji vienuolyno steigimo metai - 1636-ieji. Vienuolynas veikė iki 1915-ųjų.

Profesorius O. Janonis medžiagą knygai apie Surdegį kaupė beveik keturiasdešimt metų.

Kraštotyros ir leidybos skyriaus informacija


Knyga Kraštotyros veiklos puslapiai 

 

 


Kraštotyros veiklos puslapiai 1958-2008 / sudarytoja Audronė Berezauskienė. – Anykščiai: Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2008. – 108 p., iliustr.
Daugiau apie knygą
http://bibliotekos.utena-on.lt/index.php/pageid/539/articlepage/0/articleid/815 

 


Knyga Anykščių biblioteka istorijos vingiuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anykščių biblioteka istorijos vingiuose: 1937-2007 / sudarytoja Audronė Berezauskienė. – Anykščiai: Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2007. – 250 p., iliustr.

 

Daugiau apie knygą
http://bibliotekos.utena-on.lt/index.php/pageid/539/articlepage/1/articleid/516Knyga Prisiminimai apie Kazį Inčiūrą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisiminimai apie Kazį Inčiūrą / sudarytoja Audronė Berezauskienė. – Anykščiai: Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2006. – 164 p., iliustr.

 

 

Daugiau apie knygą
http://bibliotekos.utena-on.lt/index.php/pageid/413/articlepage/33/articleid/279

 


Knyga Bronė Buivydaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronė Buivydaitė: Bibliografijos rodyklė / sudarytoja Bronė Gvozdienė. – Anykščiai: Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2005. – 42 p.
Daugiau B. Buivydaitės bibliografija  (.pdf 215 KB)

 

 

 

 

 

 


 

Knyga Anykščių krašto knygnešiai ir daraktoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

Anykščių krašto knygnešiai ir daraktoriai / sudarytoja Audronė Berezauskienė. – Anykščiai, Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2004. – 224 p., [17] iliustr. lap.

Daugiau apie knygą
ttp://www.spaudos.lt/Bibliofilas/naujausios_kn_2dalis.htm 

 


 

NEPUBLIKUOTI KRAŠTOTYROS DARBAI